Terveydenhuollon sosiaalityön akateeminen tutkimusverkosto

Kolumni 1/2019 | 11.1.2019

Sosiaalityön keskeisin tehtävä terveydenhuollossa on asiakkaan kokonaistilanteen kartoittaminen ja arvio (Korpela 2014, 121), jonka pohjalta tehdään suunnitelma asiakkaan kuntoutumispolusta ja palveluiden tarpeesta. Suurin osa terveydenhuollon sosiaalityöntekijöistä työskentelee moniammatillisissa työryhmissä yliopistosairaaloissa, joissa sosiaalityöllä koetaan olevan tärkeä rooli psykososiaalisessa työskentelyssä (Sverker & Östlund & Börjeson & Hägerström & Gåfvels 2017; Richmond 1917). Sosiaalityö ei kuitenkaan näyttäydy yhtä vahvana professiona erikoissairaanhoidossa kuin lääketiede ja hoitotyö.

Yliopistosairaaloissa tehdään paljon akateemista tutkimusta lääketieteessä, hoitotieteessä ja psykologiassa. Terveyssosiaalityöllä ei ole yhtä vahvaa akateemisen tutkimuksen perinnettä kuin muilla tieteenaloilla. Terveyssosiaalityön tutkimusta tulisi vahvistaa osaksi yliopistosairaalan rakennetta ja nykypäivää, koska asiakkaiden tarpeet ja palvelujärjestelmä muuttuvat puhumattakaan teknologian jatkuvasta kehityksestä. Tarvitaan tehokkaita, laadukkaita ja potilaslähtöisiä, monialaisia palveluita ja ratkaisuja, jotka perustuvat tutkittuun tietoon ja ovat eettisesti kestävällä pohjalla. Tämä vaatii monialaisilta toimijoilta myös yhteisen ymmärryksen löytämistä niin asiakkaan tilanteesta kuin palveluiden tarpeesta.

Valtakunnallinen terveydenhuollon sosiaalityön akateeminen tutkimusverkosto on perustettu HUSissa loppuvuodesta 2016. Tutkimusverkoston tavoitteena on edistää terveyssosiaalityön akateemista tutkimusta ja mahdollistaa terveyssosiaalityöntekijöiden valtakunnallinen ”matalan kynnyksen” keskustelu terveyssosiaalityön jatko-opintoihin ja akateemiseen tutkimukseen liittyvistä ideoista, ajatuksista ja näkökulmista. Tutkimusverkoston yhtenä tavoitteena on myös motivoida ja rohkaista terveyssosiaalityöntekijöitä tutkimuksen tekemiseen ja jatko-opintoihin hakemiseen. Terveydenhuollon akateemisen tutkimusverkoston tavoitteena on myös herättää eri verkostoissa keskustelua perusteluineen siitä, mihin terveydenhuollon sosiaalityön akateemista tutkimusta tarvitaan.

Terveyssosiaalityön akateeminen tutkimusverkosto on valtakunnallinen ja se on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon sosiaalityön jatko-opinnoista tai tutkimuksesta kiinnostuneille, jatko-opintoja suorittaville, jatko-opinnoista valmistuneille tai tutkimusta tekeville. Tutkimusverkosto tarjoaa vaivattoman ja helposti lähestyttävän mahdollisuuden päästä keskustelemaan terveyssosiaalityön tutkimukseen liittyvistä ideoista ja tarpeista sekä näkökulmista muiden, eri tasoisten terveyssosiaalityön tutkijoiden kanssa. Keskustelut jatko-opinnoista tai tutkimuksesta liittyvät usein myös tutkimusrahoituksen ja tutkimusvapaan hakemiseen sekä tutkimusprojekteihin.

Tutkimusverkoston toimintatapa on yksinkertainen ja selkeä. Tutkimusverkostossa on tilaa vapaamuotoiselle keskustelulle ja ajatusten jakamiselle sekä oman tutkimuksen reflektoimiselle. Tutkimusverkostolla on oma Facebook-sivustonsa (terveyssosiaalityön akateeminen tutkimusverkosto), jossa keskusteluja käydään. Verkosto järjestää kerran vuodessa terveydenhuollon sosiaalityön tutkimusseminaarin, jossa on puheenvuoroja ajankohtaisista terveyssosiaalityön, kuntoutuksen ja/tai vaikuttavuuden tutkimuksista. Verkosto voi järjestää myös muita tapaamisia, joilla voidaan tukea terveyssosiaalityön tutkijoita.

 

Miina Arajärvi

väitöskirjatutkija, Itä-Suomen yliopisto

Terveydenhuollon sosiaalityön akateeminen tutkimusverkosto, koordinaattori

 

Lähteet:

Korpela, Rauni (2014) Terveyssosiaalityön asiantuntijuus ja kehittäminen (118-141). Teoksessa Teoksessa Metteri, Anna & Valokivi, Heli & Ylinen, Satu, Terveys ja sosiaalityö, Jyväskylä: PS Kustannus.

Richmond, Mary Elle. 1917. Social Diagnosis. Russell Sage Foundation. 

Sverker, Annette & Östlund, Gunnel & Börjeson, Martin & Hägerström, Margareta & Gåfvels, Catharina (2017). The Importance of Social Work in Healthcare for Individuals with Rheumatoid Arthritis. Quality in primary care (2017) 25 (3): 138-147


Kategoriat: Ajankohtaista, Kolumni

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!

 

Sosiaalityön tutkimuksen päivät 2019

Muuttuvat rajat ja vastuut - globaali ja lokaali sosiaalityössä

9.-10.5.2019 Rovaniemi, Lapin yliopisto