Sosiaalityön tutkimuksesta kiinnostuneiden seura

Kolumni 3/2021 | 30.3.2021

Tarkastelemme tässä kolumnissa Sosiaalityön tutkimuksen seuran toimintaa puheenjohtajan ja hallituksen opiskelijajäsenen näkökulmista. Sosiaalityön tutkimuksen seura on yksi Suomen noin kolmestasadasta Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsenseurasta (Korkeamäki ym. 2018). Vuosittaiset Sosiaalityön tutkimuksen päivät ja Janus-lehti ovat sosiaalityön toimijoille kenties tutumpia kuin niiden takana oleva tieteellinen seura. Etenkin opiskelijoille juuri Sosiaalityön tutkimuksen päivät ovat tuttu tapahtuma, johon monet opiskelijat osallistuvat kuuntelemalla mielenkiinnolla alan asiantuntijoiden ja työntekijöiden näkemyksiä sosiaalityön tutkimuksesta ja sen käytännön työstä. Päivät mahdollistavat kurssimateriaalien ja luentojen seuraamisen ohelle mielekkään tavan tutustua opiskeltavaan alaan - eikä päivien tarjoamista maksuttomana opiskelijoille ole koettu pahitteeksi. Suuresta kiinnostuksesta huolimatta päiviä järjestävänä tahona toimiva seura ei ole muodostunut opiskelijoille niinkään tutuksi.

Tieteenalan ja sen tutkimuksen sekä käytännön työn arvostus tahtovat kulkea käsi kädessä. Tieteenalan kysymykset eivät siten ole merkityksettömiä käytännön sosiaalityöntekijänkään kannalta. Jo käytännön sosiaalityö tutkimusperustaisena toimintana edellyttää tutkimustiedon välittymistä käytäntöön. Sosiaalityön tutkimuksen päivät ovat foorumi, joka mahdollistaa keskustelun syntymistä tutkijoiden ja käytännön sosiaalityöntekijöiden välille. Samaa tavoitetta palvelevat avoimet seminaarit, joita on järjestetty esimerkiksi Sosnet-yliopistoverkoston kanssa. Lisäksi Sosiaalipoliittisen yhdistyksen kanssa julkaistu Janus-lehti ylläpitää avointa tutkimusta julkaisemalla kaikille sosiaalipolitiikasta ja sosiaalityöstä kiinnostuneille vertaisarvioituja artikkeleita luettavaksi. Sosiaalityön tutkimuksen päivät, samoin kuin erilaiset seminaarit ja julkaisutoiminta, kuvastavat kuitenkin hyvin tieteellisille seuroille ominaista tapaa tuottaa sisältöä aiheista kiinnostuneille toimijoille (emt.).

Sosiaalityön tutkimuksen seuran sääntöjen mukaan seuran tavoitteena on parantaa sosiaalityön tutkimuksen asemaa, edistää tiedon ja kokemuksen vaihtoa käytännön sosiaalityöntekijöiden ja tutkijoiden kesken sekä edistää alan kansainvälistä yhteistyötä. Seurassa on varsinaisia jäseniä, yhteisöjäseniä sekä opiskelijajäseniä. Tieteellisen seuran merkitys on oletettavasti selkein tutkijoille esimerkiksi sen oman tieteenalan asemaan liittyvien tavoitteiden kautta. Nuorehkona tieteenalana sosiaalityö on joutunut usein pyristelemään perinteisesti vahvempien tieteenalojen katveessa. Jo siitä syystä on korvaamattoman tärkeää, että meillä on oma seuramme. Opiskelijoille sosiaalityön professionaalisen aseman kehittäminen yhteiskunnallisesti tulee tutuksi opiskeluiden aikana. Muodostuneen teoreettispainotteisen ymmärryksen ohella Sosiaalityön tutkimuksen seuran toiminnan seuraaminen esimerkiksi seuran opiskelijajäsenenä voisi kasvattaa myös käytännön ymmärrystä omanlaisesta yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä.

Seuran opiskelijajäsenenä toimiminen laajentaa parhaimmillaan ymmärrystä ylipäätään sosiaalityön professiosta sekä esimerkiksi siitä, missä ja minkälaisten aiheiden parissa sosiaalityöntekijänä voi työskennellä niin käytännön työssä kuin tutkijana. Seuran tapa tukea tutkimuksen ja käytännön työn tiedon välistä yhteyttä näkyy opiskelijoiden keskuudessa vuosittain myös pro gradu -tutkielman palkitsemisena.

Tieteellisten seurojen toiminnan voidaan herkästi ymmärtää kohdistuvan nimenomaan alan tutkijoihin ja ammattilaisiin, eli ryhmiin, joihin opiskelija ei vielä itseään välttämättä identifioi. Tieteellisten seurojen keskeinen tavoite on kuitenkin saattaa yhteen samoista aihepiireistä kiinnostuneet ihmiset, eikä tarkoituksena ole siten sulkea ulkopuolelle alaa vielä opiskelevia. Sen sijaan, opiskelijajäsenet nähdään seuralle tärkeinä jäseninä etenkin toiminnan virkeyden sekä jatkuvuuden kannalta.

Riitta-Liisa Kinni, Itä-Suomen yliopisto

Petra Rättäri, Itä-Suomen yliopisto

Lähde:

Korkeamäki, Laura, Elina Late, Janne Pölönen, Lea Ryynänen-Karjalainen & Sami Syrjämäki. 2018. Tieteelliset seurat Suomessa 2018. Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkojulkaisuja 7. Tampereen yliopisto ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. DOI: https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995183


Kategoriat: Ajankohtaista, Kolumni

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!

 

XXIII  Sosiaalityön tutkimuksen päivät

 

Sosiaalityö professiona 2021

18.-19.2. 2021 Turun  yliopisto