Kirjoittajakutsu Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjaan 2025

14.9.2023

Teema: Vaativa sosiaalityö

Toimittajat: Aini Pehkonen, Aino Kääriäinen, Piia Puurunen & Riitta-Liisa Kinni

Sosiaalityö on vaativa asiantuntijatehtävä. Sosiaalityön vaativuutta on tarkasteltu sosiaalityön tutkimuksessa ja käytännön työssä esimerkiksi työn sisältöjen, osaamisen, työalan sekä sosiaalisten ongelmien tunnistamisen ja määrittelyn näkökulmista. Vaativa ja erityisen vaativa sosiaalityö ja sosiaalihuolto ovat olleet esillä myös hyvinvointialueiden rakenteellisessa keskustelussa. Sosiaalihuollon velvoitteena on, että sosiaalipalvelut turvaavat eri kohderyhmille tarkoitettujen palvelujen laadun ja asiakkaiden hyvän kohtelun. Velvoitteen toteutumisessa on kyse moniulotteisesta kokonaisuudesta, johon kytkeytyvät asiakkaan oikeudet, työntekijän osaaminen ja vastuu sekä organisaation johtaminen ja toimintakulttuuri. Sosiaalityön vaativuus kiinnittyy paitsi uudistuneeseen palvelurakenteeseen, myös esimerkiksi yhteiskunnan teknologisoitumiseen, eriarvoistumiseen, moninaisuuteen, rasismiin sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamaan eriarvoisuuteen ja pahoinvointiin.

Vaativa sosiaalityö -vuosikirjan tavoitteena on osallistua aiheesta käytävään tieteelliseen ja ammatilliseen keskusteluun. Teoksessa haetaan vastauksia kysymykseen, miten vaativuus ja vaativa sosiaalityö voidaan ymmärtää ja määritellä erilaisissa konteksteissa. Millaisia vaatimuksia sosiaalityölle asetetaan nyt ja tulevaisuudessa? Miten asiakkaat pääsevät vaikuttamaan vaativan sosiaalityön käytäntöihin? Kuka määrittelee työn vaativaksi? Miten vaativaan sosiaalityöhön hankitaan valmiuksia? Kuka saa tehdä vaativaa sosiaalityötä? Teokseen toivotaan sekä teoreettisia että empiirisiä tekstejä, joissa avataan vaativan sosiaalityön rakenteellisia kysymyksiä, sosiaalityön professiota sekä osaamisperusteita vaativan sosiaalityön kontekstissa.

Vuosikirja on kokoomateos, joka muodostuu vertaisarvioiduista artikkeleista. Kokoomateos vahvistaa tutkimustietoa vaativasta sosiaalityöstä ja soveltuu sosiaalityön opetukseen ja käytäntöjen kehittämiseen.

Pyydämme lähettämään abstraktin artikkeliehdotuksesta sähköpostitse toimittajille viimeistään 31.10.2023. Abstraktin tulee sisältää artikkelin alustava tutkimusasetelma (teoreettinen taustoitus, keskeiset käsitteet, tutkimuskysymykset, aineisto ja analyysimenetelmä). Abstraktin pituus on enintään 300 sanaa. Hyväksytyistä abstrakteista tiedotetaan marraskuussa 2023. Kirjaan tulevien artikkelien pituus on max 8 000 sanaa. Artikkelit käyvät läpi refereemenettelyn ennen julkaisupäätöstä. Kirjoittajatapaaminen on tammikuussa 2024. Ensimmäinen käsikirjoitusversio tulee lähettää toimittajille 4/2024.

Yhteistyöterveisin Aini Pehkonen (aini.pehkonen@uef.fi), Aino Kääriäinen (aino.kaariainen@helsinki.fi), Piia Puurunen (piia.puurunen@uef.fi) ja Riitta-Liisa Kinni (riitta-liisa.kinni@uef.fi)

Vuosikirjan toimittamisen aikataulu:

• Abstraktien lähettäminen 9–10/2023

• Kirjaan tulevien artikkeliehdotusten valinta 11/2023

• Kirjoittajatapaaminen 1/2024, aihioiden esittely, kommentointi

• Artikkelien ensimmäiset versiot 4/24

• Toimittajien palautteet kirjoittajille 5–6/2024

• Käsikirjoitukset toimittajille 8–9/2024

• Vertaisarviointiprosessi 9–10/2024

• Refereekommenttien perusteella täydennetyt artikkelit 11/2024

• Toimittajat lähettävät kirjan kustantajalle editoitavaksi, taiton lähiluku, paino 12/2024–1/2025

• Kirjan julkistaminen Sosiaalityön tutkimuksen päivillä 2/2025


Kategoriat: Ajankohtaista

 

Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka    tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja  käytännön toimijoita sekä toimia väylänä sosiaalityön tutkimuksen ja ammatillisten käytäntöjen välillä.

   Seuraa ajankohtaisia tiedotteitamme Sosiaalityön tutkimuksen seuran Facebook-   ja Twitter-sivuilta!